Behandelingsvoorwaarden


BEHANDELINGSVOORWAARDEN 

Samira’s Secret streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze voorwaarden is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, haarbehandeling en transactie van Samira’s Secret.

BEGRIPSBEPALINGEN 

1. De behandelaar: Samira Cortet

2. De klant (M/V): de persoon, die de behandelaar opdracht tot een haarbehandeling heeft gegeven.

3. Haarbehandeling: Behandeling met het exclusieve haarverzorgingsproduct van Samira’s Secret.

 

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en de behandelaar overeengekomen is.

Artikel 2
Een eerste consult is gratis en is erop gericht om de wensen van de klant te bespreken, waarbij de behandelaar vanuit haar expertise de klant van advies voorziet en inzicht geeft in de mogelijkheden, werkwijze, behandelmethoden, prijzen en dergelijke.

Artikel 3
De behandelaar verbindt zich de met de klant overeengekomen haarbehandeling uit te voeren.

Artikel 4
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. Het tarief wordt voorafgaand aan de klant kenbaar gemaakt, dit afhankelijk van haarlengte en haartype. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Betaling geschiedt terstond na het ondergaan van de haarbehandeling. Aanbiedingen op de website en in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 5
1. De behandelaar garandeert dat de uitgevoerde haarbehandeling deugdelijk wordt uitgevoerd. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.De behandelaar zal de haarbehandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen. De behandelaar zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over (financiële) consequenties van de afwijking of aanvulling van de behandeling.
2. De behandelaar mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.
3. De behandelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding van de klant.

Artikel 6
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de behandelaar melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, heeft de behandelaar het recht om de gemaakte kosten aan de klant door te berekenen.

Artikel 7
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na behandeling gemeld worden. De behandelaar maakt uiterlijk binnen vijf dagen na melding van de klacht haar standpunt aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Een klacht wordt niet in behandeling genomen, indien:
1. de klacht niet binnen de in artikel 7 genoemde termijn is ontvangen;
2. De klant niet de instructies van de behandelaar heeft opgevolgd;
3. de klant zelf een herstelbehandeling heeft verricht;
4. de klant door derden een herstelbehandeling heeft laten uitvoeren.

Artikel 9
Indien de klacht van de klant gegrond wordt verklaard door de behandelaar, dan zal de behandelaar kosteloos een herstelbehandeling verrichten. De noodzakelijke herstelwerkzaamheden zijn ter beoordeling van de behandelaar.

Artikel 10
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale aansprakelijkheidsregels en andere wettelijke bepalingen.

Artikel 11
1. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.